Algemene Voorwaarden YebbersMusic 2019 -2020

 

1.Inschrijving
Aanmelding vindt digitaal plaats via de shop op de website. Na inschrijving ontvangt de cursist een desbetreffende factuur dan wel een bevestiging van de inschrijving.

2.Plaatsing
2.1 Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien een cursus is volgeboekt kunt u zich op een wachtlijst (laten) zetten.
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een groepscursus heeft YebbersMusic het recht de cursus geen doorgang te laten vinden.

3.Annulering
3.1 Kosteloze annulering van de inschrijving (uitsluitend schriftelijk) is slechts mogelijk tenminste veertien dagen vóór aanvang van de eerste les of -als dit korter is- binnen acht dagen na aanmelding, maar wel vóór aanvang van de cursus.
3.2 Bij annulering van de inschrijving (uitsluitend schriftelijk) tenminste een week voorafgaand aan de eerste les wordt één kwart van de totale cursusgelden aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.3 Bij annulering van de inschrijving binnen één week vóór aanvang van de cursus, wordt de helft van het totale cursusgeld aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.4 In alle andere gevallen leidt annulering onverkort tot de verplichting het volledige reeds in rekening gebrachte bedrag te betalen. In dat geval zal er geen restitutie plaatsvinden van eventueel reeds betaald cursusgeld.

4.Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden door middel van ‘iDeal’ of overmaking.
4.2 Bij overmaking dient het verschuldigde cursusgeld in alle gevallen te zijn voldaan uiterlijk veertien dagen vóór aanvang.
4.3 Personen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. Aan personen ouder dan 21 jaar, ben ik bij wet verplicht 21% btw in rekening te brengen.

5.Beëindiging van de cursus
5.1 YebbersMusic is gerechtigd de lessen uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt.
5.2 In het geval van uitstel en/of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld terugbetaald.
5.3 De cursist kan in het geval van uitstel en/of verplaatsing van de gitaarles op dezelfde cursustijden geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.

6. Restitutie
Bij ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging van een medische verklaring.

7.Vakanties en vrije dagen
De vakantieregeling is gebaseerd op de adviesdata voor het basisonderwijs zoals die jaarlijks voor de start van het schooljaar worden afgegeven door het ministerie. Deze data en andere bijzondere activiteiten worden voor aanvang van het schooljaar vermeld in het vakantierooster op de website.

8.Aansprakelijkheid
YebbersMusic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.